homebutton layer

VoorwaardenWelkom bij de voorwaarden voor het gebruik van onze website. Met de registratie erkent u de Algemene Voorwaarden verbonden aan deze site.


 1. Alle diensten op Secret Sexdate zijn alleen geschikt voor personen ouder dan 18 jaar en mogen niet worden gebruikt door personen onder deze leeftijdsgrens. Secret Sexdate is een platform waarbij de personen die ingeschreven staan berichten uitwisselen, deze zijn veelal van sexueel getinte aard.
 2. Daarnaast verklaart u, door gebruik te maken van de diensten op Secret Sexdate, toestemming te hebben van de eigenaar van de betreffende (mobiele) telefoonaansluiting en of rekeninggegevens, zijnde de rekeninghouder die gebruikt worden voor het doen van betalingen.
 3. Secret Sexdate biedt haar diensten uitsluitend voor privédoeleinden en niet voor zakelijke doeleinden aan. Met de registratie verplicht iedere klant zich, de diensten alleen voor privédoeleinden te gebruiken.
 4. Het is niet toegestaan reclameboodschappen met professionele of commerciële doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie, op de site achter te laten. Ter controle van deze regel, zullen alle profielen en vrije teksten op de site door moderators gelezen kunnen worden en worden afgekeurd c.q. aangepast.
 5. De gebruiker is verplicht, e-mails en andere berichten of andere gegevens van klanten, die hij in verband met het gebruik van de database van Secret Sexdate ontvangt, vertrouwelijk te behandelen en deze niet zonder toestemming van de auteur voor derden toegankelijk te maken. Hetzelfde geldt voor namen, telefoon- en faxnummers, woon- en e-mail adressen en/of URLS van andere gebruikers.
 6. Het is niet toegestaan om belasterend, aanstootgevend of op andere wijze onwettig materiaal of dergelijke informatie te plaatsen of te verspreiden via Secret Sexdate.
 7. Het is niet toegestaan om Secret Sexdate te gebruiken om anderen te bedreigen, lastig te vallen of de rechten (inclusief persoonlijkheidsrechten) van anderen te schenden, of geld resp. geldswaardige prestaties te beloven of te verlangen.
 8. Het is ook verboden om gegevens bij Secret Sexdate te uploaden die;
  1. Secret Sexdate is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende persoon die zich heeft ingeschreven. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Secret Sexdate service.
 9. Het is niet toegestaan om Secret Sexdate te gebruiken, voor een ander doel dan de persoonlijke communicatie, in het bijzonder niet voor het aanprijzen of aanbieden van goederen of diensten.
 10. Ongeacht mogelijke civiel- of strafrechtelijke gevolgen voor de individuele klant wordt Secret Sexdate bij niet-inachtneming van een van de bovenstaande gedragsverplichtingen gerechtigd tot onmiddellijke opzegging van het contract en tot onmiddellijke blokkering van de toegang tot de toepassing en tot de database van Secret Sexdate.
 11. Bij aanwijzingen voor een ontoelaatbaar of wederrechtelijk gebruik heeft Secret Sexdate het recht, de door u ingevoerde gegevens te verifiëren, eventueel de toegang tot deze gegevens te blokkeren, en de toegang van u onmiddellijk te blokkeren.
 12. Secret Sexdate heeft het recht de toegang van een klant te allen tijde te blokkeren of toegang tot de site te ontzeggen, indien in strijd met algemene voorwaarden wordt gehandeld.
 13. U zal bij het gebruik van de Secret Sexdate site geen identificerende informatie gebruiken in het opgegeven profiel, zoals werkelijke naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres of andere contactinformatie.
 14. De inhoud van externe links wordt door ons niet gecontroleerd. Daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. Echter geldt wel de bepaling dat materialen van een rechthebbende worden verwijderd indien deze inbreuk maken op hun rechten.
 15. Secret Sexdate garandeert niet dat een succesvolle contactbemiddeling in alle gevallen plaatsvindt en is niet aansprakelijk indien gedurende een periode geen contact tot stand is gekomen.
  • Secret Sexdate is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Sommige personages, profielen, advertenties of bijdragen hebben entertainment tot doel. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de Secret Sexdate. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden of gebruikers. De entertainmentdienst welke wordt aangeboden is een berichten service alsmede een email chat service met zowel natuurlijke personen als fictieve, gemodereerde contacten.
 16. U bent te allen tijde gerechtigd, zich zonder opgave van redenen af te melden. Bij afmelding wordt het gegevensrecord van u gewist en de contractverhouding is beëindigd.
 17. In het kader van onze dienstverlening worden persoonlijke gegevens – bijv. leeftijd, geslacht, matching resultaten en foto’s – ingezameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn die gegevens, die informatie over persoonlijke en zakelijke verhoudingen van een bepaalde of definieerbare klant bevatten.
 18. Gebruiker verstrekt Secret Sexdate een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de Gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Secret Sexdate op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)
 19. Middels uw inschrijving geeft u ons toestemming voor de ontvangst van e-mail nieuwsbrieven van Secret Sexdate. Het afmelden voor zijn e-mails en berichtgeving is ten alle tijden mogelijk via de instellingen onder Service.
 20. U stelt Secret Sexdate hiermee vrij van elke verantwoordelijkheid en van alle verplichtingen, aanwendingen en rechten die uit hoofde van schade wegens lastering, belediging, schending van persoonlijkheidsrechten door andere klanten, wegens uitval van diensten voor klanten, wegens schending van immateriële goederen- of andere rechten door klanten ontstaan.
 21. Secret Sexdate is gerechtigd, deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 22. Gebruik en kosten
  1. Het gebruik van de entertainmentdiensten binnen Secret Sexdate zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.
  2. De kosten van de bellijn voor het verkrijgen van toegang bedragen 0,90 euro per minuut.
  3. Ook is het mogelijk een zogenaamde bundel te kopen van credits, hiervan zijn de kosten als volgt:
   1
   PPM NL per sec
   €0.02
   €0.02
   1
   PPM BE per sec
   €0.03
   €0.03
   8
   8 credits
   €3.89
   €0.49
   20
   20 credits
   €15.89
   €0.79
   50
   50 credits
   €37.49
   €0.75
   100
   100 credits
   €71.99
   €0.72
   200
   200 credits
   €139.99
   €0.70
   Een credit is gelijk aan 1 minuut.
  4. Alle kosten worden zowel in deze voorwaarden als op de Secret Sexdate site bij de betreffende entertainmentdienst duidelijk vooraf vermeld.
  5. De bovengenoemde kosten worden afgerekend via bankbetaling middels iDeal of de telefoonrekening van het nummer dat is gebruikt voor de deelname en/of reactie op de betreffende entertainmentdienst.
  6. De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die voortkomen uit overmatig en/of foutief gebruik van de aangeboden entertainmentdiensten.
 23. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank van Amsterdam wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.
 24. Heeft u een vraag of opmerking over deze algemene voorwaarden? Stuur dan een bericht via onze klantenservice.

Veel plezier en succes op Secret Sexdate.